Pisanie szkolnych konspektów wydawało mi się zawsze okropnie nudnym zajęciem, zwłaszca uzupełnianie rubryk, jednak z czasem przekonuję się, że wyobrażenie sobie tego co osoba powinna wynieść z zajeć jest bardzo cenne.

Tak więc Wasze Ćwiczenia z Mikrobiologii można będzie uznać za sukces, jeśli po wzięciu czynnego udziału zajęciach laboratoryjnych i .... przejrzeniu kilku książek zdobędziecie wypisane przez mnie umiejętności.

Po ćwiczeniu 1 powinniście:

 • znać pojęcia: sterylizacja, pasteryzacja, tyndalizacja, dezynfekcja, aseptyka
 • znać różne sposoby sterylizacji i ich zastosowania
 • rozumieć, w jaki sposób zachodzi sterylizacja w autoklawie
 • wiedzieć, w jaki sposób sterylizuje się pożywki zawierające składniki wrażliwe na temperaturę
 • wiedzieć, w jaki sposób jałowi się szkło laboratoryjne
 • umieć przygotować jałowe podłoże mikrobiologiczne płynne i stałe (agar wzbogacony na płytkach Petriego, słupki i skosy)
 • umieć wymienić różne środki dezynfekujące
 • wiedzieć, dlaczego przetrwalniki bakterii nie są oporne na działanie środków dezynfekujących i działanie wysokiej temperatury
 • wiedzieć, w jaki sposób jałowo pobrać masę bakteryjną
 • umieć zdefiniować pojęcie kolonii bakteryjnej
 • umieć jałowo zaszczepić pożykę
 • umieć wykonać posiew redukcyjny i znać jego zastosowanie
 • umieć wykonać posiew murawowy i znać jego zastosowanie
 • umieć wykonać posiew kłuty
 • umieć wykonać wymaz
 • wiedzieć, co to jest roztwór soli fizjologicznej
 • wiedzieć, gdzie i w jaki sposób inkubuje się płytki z posianymi bakteriami
 • wiedzieć, gdzie przechowuje się płytki z posianymi bakteriami
 • znać nazwy organizmów, z którymi pracujecie

 • Po ćwiczeniu 2 powinniście:

 • dokładnie znać budowę ściany komórkowej bakterii,
 • umieć wskazać różnice pomiędzy ścianą komórkową bakterii i archebakterii
 • rozumieć, na czym polega barwienie metodą Grama, znać odczynniki stosowane w barwieniu metodą Grama
 • wiedzieć, które z bakterii nie barwią się metodą Grama i dlaczego?
 • umieć wymienić inne techniki barwienia bakterii
 • móc wymienić gatunki bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich
 • wiedzieć, na czym polega barwienie negatywowe bakterii i kiedy się je stosuje
 • znać podstawy posługiwania się mikroskopem świetlnym
 • wiedzieć, do czego służy olejek immersyjny
 • umieć przygotować preparat mikroskopowy bakterii pobranych z podłoża stałego i płynnego
 • wiedzieć, w jaki sposób utrwala się preparat
 • umieć rozróżnić bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie w preparacie mikroskopowym oraz opisać formy morfologiczne komórek bakteryjnych widocznych pod mikroskopem
 • znać zagadnienia teoretyczne dotyczące budowy komórek bakterii (wywieszone na tablicy przy sali ćwiczeń na Kładkach)
 • znać nazwy organizmów, z którymi się zetknęliście podczas zajęć
 • móc wymienić przykłady bakterii halofilnych, świecących oraz miksotroficznych


 • Po ćwiczeniu 3 powinniście:

 • znać takie terminy jak: hodowla nocna, odmłodzenie hodowli
 • znać fazy wzrostu bakterii w hodowli stacjonarnej
 • znać czynniki ograniczające wzrost bakterii
 • móc wymienić cechy charakteryzujące idealne podłoże mikrobiologiczne
 • umieć rozcieńczyć hodowlę bakteryjną przy pomocy metody seryjnych rozcieńczeń i znać zastosowanie tej metody
 • umieć określić miano hodowli bakteryjnej
 • wiedzieć, w jaki sposób można określić liczbę żywych komórek w hodowli bakteryjnej
 • umieć odczytać OD hodowli bakteryjnej
 • znać metody hodowli bakterii beztlenowych
 • umieć rozróżnić i podać przykłady podłóż syntetycznych, naturalnych, wybiórczych, różnicujących , wybiórczo-różnicujących
 • umieć wyjaśnić pojęcia: pożywka minimalna, protototrofy, auksotrofy, mutanty auksotroficzne
 • znać składniki wybiórcze i/lub różnicujące obecne w podłożu Chapmana, MacConkeya oraz zastosowanie tych podłóż
 • znać skład podłoża LB i LA
 • umieć scharakteryzować laseczki z rodzaju Bacillus i Clostridium oraz znać działanie toksyn wydzielanych przez te bakterie
 • móc wymienić kilka przykładów bakterii, których nie można wyhodować w warunkach laboratoryjnych

 • Po ćwiczeniu 4 powinniście:

 • znać budowę otoczek bakteryjnych
 • wiedzieć w jaki sposób można zaobserwować otoczki pod mikroskopem (barwienie Manevala)
 • umieć wyjaśnić ochronną rolę otoczek oraz ich udział w patogenezie
 • wiedzieć w jaki sposób barwi się przetrwalniki bakterii
 • znać podstawowe procesy metaboliczne bakterii - zagadnienia teoretyczne
 • umieć zaproponować skład hipotetycznej pożywki oraz warunki hodowli dla bakterii fotosyntetyzujących, sinic, bakterii litotroficznych oraz chemorganotroficznych
 • umieć wymienić podstawowe techniki stosowane w diagnostyce bakterii i zasadę ich działania
 • znać schemat postępowania w przypadku diagnozowania bakterii z rodziny Enterobacteriaceae na podstawie ich właściwości biochemicznych
 • znać podłoża szeregu biochemicznego przeznaczonego do identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
 • móc scharakteryzować bakterie należące do rodziny Enterobacteriaceae
 • móc scharakteryzować rodzaj Streptococcus
 • umieć wymienić rodzaje hemolizy wytwarzanej przez paciorkowce na podłożu z krwią
 • znać hemolizyny wydzielane przez paciorkowce oraz ich rolę w patogenezie

 • Po ćwiczeniu 5 powinniście:

 • umieć przeprowadzić test aglutynacji
 • wiedzieć w jaki sposób określa się serotyp danego szczepu bakteryjnego
 • znać różnicę pomiędzy zjawiskiem aglutynacji a precypitacji
 • umieć wyróżnić antygeny bakteryjne i znać lokalizację w komórce bakterii: antygenu O, antygenu K oraz antygenu rzęskowego H
 • umieć wyjaśnić zmienność antygenową bakterii i wirusów - znać jej podstawy molekularne (na przykładzie bakterii Salmonella i wirusa grypy)
 • znać pojęcie: przesunięcie fazowe, dryf antygenowy
 • rozumieć zasadę działania testów wykorzystujących reakcję antygen - przeciwciało: test immunofluorescencji pośredniej i bezpośredniej, test aglutynacji, test precypitacji, test radioimmunologiczny, testu immunoenzymatyczny
 • znać ogólny mechanizm aktywacji układu białek dopełniacza
 • móc zdefiniować pojęcia: antygen, immunogen, hapten, epitop, determinanta antygenowa, serotyp, przeciwciała monoklonalne
 • znać budowę immunoglobulin (łańcuchy lekkie i ciężkie, fragment Fab, F(ab)2, Fc)
 • umieć scharakteryzować klasy przeciwciał
 • wiedzieć w jaki sposób diagnozuje się kiłę
 • umieć scharakteryzować szczepionkę podjednostkową bądź acelularną
 • umieć zróżnicować szczepionki zawierające czynniki zakaźne atenuowane lub inaktywowane i podać przykłady takich szczepionek
 • znać obowiązkowe w Polsce szczepienia przeciw chorobom bakteryjnym i zakaźnym

 • Po ćwiczeniu 6 powinniście:

 • wiedzieć, w jaki sposób można oznaczyć wrażliwość bakterii na dany antybiotyk
 • wiedzieć, w jaki sposób wykonuje się antybiogram
 • umieć wyróżnić antybiotyki działające cytostatycznie i bakteriobójczo
 • móc wymienić kilka przykładów antybiotyków o szerokim bądź wąskim spektrum działania
 • znać mechanizm działania antybiotyków należących do tetracyklin
 • znać mechanizm działania antybiotyków beta-laktamowych
 • znać mechanizm działania antybiotyków należących do aminoglikozydów
 • znać mechanizm działania antybiotyków makrolidowych
 • znać mechanizm działania antybiotyków polienowych
 • znać mechanizm działania sulfonamidów
 • znać mechanizmy bakteryjnej odporności na antybiotyki - jej podstawy molekularne
 • umieć zdefiniować pojęcia i wyjaśnić skróty: MIC, MBC, antybiotyk, chemoterapeutyk
 • wiedzieć jak oznaczyć wrażliwość bądź oporność danego szczepu bakterii opisując jego fenotyp oraz jego genotyp
 • umieć podać kilka przykładów plazmidów niosących geny oporności na ampicylinę i tetracyklinę
 • umieć scharakteryzować bakteriocyny

 • Po ćwiczeniu 8 powinniście:

 • umieć wyznaczyć czas śmierci cieplnej oraz punkt śmierci cieplnej dla danego gatunku bakterii
 • znać mechanizm bakteriobójczego działania promieniowani UV na bakterie
 • znać mechanizm tworzenia się dimerów tymidynowych
 • umieć wyjaśnić mechanizm fotonaprawy DNA
 • umieć opisać odpowiedź komórek na warunki stresowe - regulon SOS
 • znać rolę białka RecA w komórkach bakteryjnych, umieć wymienić właściwości RecA
 • wiedzieć jakie procesy komórkowe będą upośledzone w bakteryjnych mutantach recA-
 • móc wymienić kilka środków dezynfekujących (lizol, etanol, formaldehyd, glutaraldehyd, chloramina, sterinol) i wiedzieć na czym polega ich działanie przeciwbakteryjne
 • znać mechanizm działania wody utlenionej i jodyny
 • znać pojęcia: sterylizacja, pasteryzacja, tyndalizacja, dezynfekcja, aseptyka
 • znać różne sposoby sterylizacji i ich zastosowania
 • rozumieć w jaki sposób zachodzi sterylizacja w autoklawie
 • wiedzieć, w jaki sposób sterylizuje się pożywki zawierające składniki wrażliwe na temperaturę
 • umieć wymienić "naturalne" sposoby konserwacji żywności (kwaszenie, kiszenie, marynowanie, suszenie, wędzenie, solenie, słodzenie) i wyjaśnić na czym polega ich działanie bakteriostatyczne

 • Po ćwiczeniu 9 powinniście:

 • umieć oznaczyć wrażliwość szczepu bakterii na danego faga - tj. wykonać ang. streak-test
 • wiedzieć w jaki sposób oznacza się miano lizatu fagowego
 • wyjaśnić istotę doświadczenia Marthy Chase oraz Hershey'a
 • znać budowę bakteriofagów: M13, lambda i fagów z serii T
 • znać cykl rozwojowy faga M13 i enzymy uczestniczące w procesie replikacji DNA tego wirusa
 • znać cykl rozwojowy faga lambda: umieć opisać najważniejsze elementy regulatorowe związane z drogą lityczną rozwoju wirusa oraz drogą lizogeniczną
 • znać rolę białka CI
 • umieć wyjaśnić na czym polega indukcja termiczna faga lambda cI857
 • wyjaśnić zjawisko konwersji lizogenicznej na przykładzie bakterii Corynebacterium diphteriae, Streptococcus pyogenes, Vibrio cholerae

  Po ćwiczeniu 10 powinniście:

  Po ćwiczeniu 11 powinniście:

  Po ćwiczeniu 12 powinniście:

  Po ćwiczeniu 13 powinniście:

  cdn

  Anna-Karina Kaczorowska