Metoda seryjnych rozcieńczeń

Oznaczanie miana hodowli bakteryjnej

Oznaczanie miana lizatu fagowego

 

 

 

Metoda seryjnych rozcieńczeń

 

¨       Stosowana jest od określania liczby bakterii (miano hodowli) lub cząstek fagowych (miano lizatu) w 1 ml.

¨       Służy także do otrzymywania czystej kultury bakteryjnej – zawiesinę bakterii rozcieńczany tak, aby po wysianiu ostatniego rozcieńczenia uzyskać na płytkach Petriego pojedyncze kolonie bakteryjne.

 

 

Oznaczanie miana hodowli bakteryjnej

 

(Bezpośrednie określanie liczby bakterii w hodowli)

Wykorzystuje się metodę seryjnych rozcieńczeń – trzeba przygotować kolejne rozcieńczenia hodowli bakterii w roztworze soli fizjologicznej (0,85% NaCl).

 

1)    Do sześciu, ponumerowanych jałowych probówek rozlać po 4,5 ml jałowego roztworu soli fizjologicznej

2)    Do pierwszej probówki dodać 0,5 ml hodowli bakteryjnej, zawartość probówki dobrze wymieszać.

3)    Przenieść 0,5 ml rozcieńczonej dziesięciokrotnie zawiesiny bakteryjnej do następnej probówki i ponownie dokładnie wymieszać.

4)    Analogicznie wykonać pozostałe rozcieńczenia. Przy każdym kolejnym rozcieńczeniu miano bakterii zmniejsza się dziesięciokrotnie. 

5)    Z trzech ostatnich rozcieńczeń pobrać po 0,1 ml zawiesiny bakteryjnej, a następnie dokładnie rozprowadzić jałową głaszczką po powierzchni płytek z agarem wzbogaconym. (Do każdego posiewu użyć osobnej płytki).

6)    Płytki inkubować 24 godziny w temperaturze 37oC.

7)    Na następnych zajęciach należy policzyć kolonie, które wyrosły na płytkach.

 

Zakładając, że pojedyncza kolonia powstaje z jednej komórki bakteryjnej można określić liczbę żywych komórek obecnych w 1 ml badanej hodowli (miano bakterii) posługując się następującym wzorem:

 

 

                          

                            n

           N   =

                       10R ´ V

 

 

 

N - miano hodowli bakteryjnej (liczba bakterii w 1 ml)

n - liczbę kolonii, które wyrosły na płytce przy danym rozcieńczeniu

10R – rozcieńczenie hodowli

V – objętość wysianej próby

 

 

    Np. na płytce, na której wysiano 0,1 ml rozcieńczenia 10 - 6  hodowli, wyrosło 28 kolonii

         miano hodowli wynosi zatem: N =  28 x 10 6 x  10 =   28 x 10 7

 

 

 

Oznaczanie miana lizatu fagowego (miareczkowanie faga)

 

Wykorzystuje się metodę seryjnych rozcieńczeń – trzeba przygotować kolejne rozcieńczenia lizatu fagowego.

Np. na ćwiczeniach używacie  lizatu bakteriofaga lambda (lcb2)

 

1)      rozcieńczyć lizat fagowy do 10-6  w buforze TM. Buforu zawiera 10 mM Tris-HCl o pH 7,4 oraz 10 mM MgCl2

2)      do trzech probówek Wassermana dodać po 0,1 ml rozcieńczenia faga 10-4, 10-5, 10-6

3)      do probówek dodać  0,1 ml hodowli nocnej szczepu indykatorowego E. coli A17 l-lS

4)      następnie dodać 3 ml rozpuszczonego i schłodzonego do 45oC podłoża (bulion zawierający 0.7% agar – tzw. agar górny)

5)      szybko wymieszać i wylać na powierzchnię płytki z agarem dolnym

6)      płytki inkubować 24 godziny w temperaturze 37oC.

7)      po inkubacji policzyć liczbę łysinek

 

Obliczyć miano faga czyli liczbę cząstek fagowych w 1 ml zawiesiny według następującego wzoru:

 

 

 

Mf = n ´ 10R  ´ 10

 

 

Mf - miano faga

n - ilość łysinek fagowych

10R - rozcieńczenie lizatu fagowego

10 - należy pomnożyć razy 10 gdyż na płytkę wysiewa się 0,1 ml lizatu fagowego

 

 

 

Np. na płytce, na której wysiano rozcieńczenie 10 - 6  lizatu, zaobserwowano 28 łysinek

         miano lizatu wynosi zatem: N =  28 x 10 - 6  x  10  =   28 x 10 - 5

 

 

 

Ó Anna-Karina Kaczorowska