Molekularne podłoża odporności
MOLEKULARNE PODŁOŻA ODPORNOŚCI 4 punkty ECTS
Plan wykładów | Forma zaliczenia | Z czego się uczyć?

Wykłady prowadzone są przez dr Annę-Karinę Kaczorowską.
Zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo (4 punkty ECTS) odbywają się w semestrze letnim.
Wymagane jest zaliczenie podstawowych kursów z biochemii oraz mikrobiologii i immunologii.

I. Nieswoiste mechanizmy obrony przed patogenami. Odziaływania patogen - gospodarz

1. Właściwości odporności wrodzonej u roślin i zwierząt. (1 godz.)
2. Receptory PRP (Pattern-Recognition Receptors) (1 godz.)
3. Sygnalizacja za pośrednictwem TLR (Toll-like receptors) (1 godz.)
4. Naturalne bariery dla mikroorganizmów: nabłonki oraz bariera krew - mózg (1 godz.)
5. Aktywacja oraz funkcje układu dopełniacza (1 godz.)
6. Działanie interferonu (1 godz.)
7. Bakteryjne oraz wirusowe białka hamujące odpowiedź immunologiczną (2 godz.)
8. Rola makrofagów w zwalczaniu i rozwoju zakażeń (1 godz.)

II. Działanie i regulacja odpowiedzi swoistej

9. Odporność swoista typu humoralnego. Dojrzewanie limfocytów B (1 godz.)
10. Genetyczne podłoże różnorodności przeciwciał. (1 godz.)
11. Odporność swoista typu komórkowego. Dojrzewanie oraz selekcja limfocytów T (1 godz.)
12. Zróżnicowanie odpowiedzi komórkowej na typ Th1 oraz Th2 (1 godz.)
13. Sygnalizacja komórkowa w odpowiedzi zapalnej: kluczowa rola transkrypcyjnego czynnika NFkB (1 godz.)
14. Rola cytokin w regulacji odpowiedzi immunologicznej (2 godz.)
15. Prezentacja antygenów endogennych (1 godz.)
16. Prezentacja antygenów egzogennych (1 godz.)
17. Superantygeny, mitogeny, substancje modulujące odpowiedź immunologiczną (1 godz.)
18. Mechanizmy indukujące tolerancję immunologiczną (2 godz.)
19. Szczepionki (2 godz.)

III. Zaburzenia w funkcjonowaniu układu immunologicznego

20. Alergia, wstrząs anafilaktyczny (1 godz.)
21. Choroby związane z występowaniem kompleksów immunologicznych (1 godz.)
22. Reakcje nadwrażliwości: Uczulenie kontaktowe (1 godz.)
23. Mechanizmy prowadzące do wstrząsu septycznego (1 godz.)
24. Choroby o podłożu autoimmunulogiczym (2 godz.)
25. Genetycznie uwarunkowane niedobory odporności (1 godz.)
26. Nabyty Zespół Niedoboru Odporności - AIDS (1 godz.)
Egzamin. O ocenie decyduje wynik uzyskany z testu.
Skala ocen"
Podręczniki
  • Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W.: Immunologia. PWN. Warszawa 2002, wyd. IV (zmienione)
Zagadnienia szczegółowe   

Prace przeglądowe
  • zostaną podane w późniejszym terminie
Materiały z wykładów
Wszystkie slajdy z wykładów udostępnione są na naszej uniwersyteckiej platformie pod adresem http://pe.univ.gda.pl/moodleug/.
Platforma moodle na UG Wykłady dla szkół Wykłady wygłoszone z okazji Targów Akademia Serwis internetowy na temat zagrożeń bioterroryzmu Dzień Immunologii Nasz udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki